Fiskeby Boards – hållbara kretslopp

Hos Fiskeby Board får cirka 100 000 ton pappersförpackningar nytt liv varje år. För att det ska vara möjligt krävs vatten och energi.

– Hos oss pågår därför tre parallella kretslopp, vi sluter systemen för att minimera vår klimatpåverkan, säger Catharina Andersson, EHSQ Manager på Fiskeby.

I snart 600 år har det tillverkats papper vid Motala ström. Idag är Fiskeby Board utanför Norrköping en av Europas ledande tillverkare av kartong till förpackningar och den enda i Skandinavien som endast använder återvunnen fiber. Drygt varannan förpackning som samlas in i Sverige hamnar här och får chansen att bli till nya.

– Dessutom har vi som ett av få pappersbruk, möjlighet att ta hand om plastbelagd dryckeskartong, säger Catharina Andersson. I vår process kan vi separera plasten från pappret i till exempel mjölkoch juiceförpackningar så att pappret kan materialåtervinnas och plasten brännas och bli till energi som används i anläggningen.

Catharina Andersson
EHSQ Manager på Fiskeby

Tre kretslopp för cirkularitet
I Fiskeby är hållbarhet och cirkularitet själva essensen i verksamheten. Förutom att använda förpackningar blir till nya i det så kallade fiberkretsloppet, blir förutom plast även sådant som flis och industriavfall till energi i energikretsloppet. En tredjedel av den energi som Fiskeby använder är egenproducerad och bruket är helt självförsörjande vad gäller ånga.

– I vårt tredje kretslopp, vattenkretsloppet passerar 185 kubik vatten i timmen, här renas allt vatten som används i vår produktion, säger Catharina Andersson. Det går med andra ord åt stora mängder vatten som hämtas från Motala ström, detta används och renas för att därefter släppas ut och nytt vatten tas in.

Fiskebys vattenrening har byggts ut genom åren för att idag bestå av fyra sofistikerade steg. Senaste tillskottet är den biogasanläggning som numera är första steget ut i processen.

– Här sker den så kallade anaeroba reningen, där rester av cellulosa och stärkelse ger näring åt syrefria bakterier. Processen genererar dessutom biogas som en biprodukt.

I nästa steg används mikroorganismer för att bryta ner syreförbrukande material och därefter är det dags för sedimentationssteget.

– Det innebär att det resterande slammet sjunker till botten och så kallat rent vatten kan tas ut vid ytan, säger Catharina Andersson. Ett överskott av slammet tas ut ur processen, avvattnas och förs med hjälp av transportskruvar till uppsamlingsflak. Slammet kan bland annat användas till att täcka deponier och till jordförbättringar.

Rent vatten ett måste
I det sista steget skummas vattnet fritt från de återstående föroreningarna efter att de har flockats vid ytan med hjälp av luft.

– Det renade vattnet tas ut från botten i cisternen, ett vatten som genomgår noggranna miljöanalyser, säger Catharina Andersson. Förutom att det ställs tuffa myndighetskrav på vår verksamhet vill vi minimera vår påverkan på klimat och miljö så långt det bara är möjligt.

Fiskebys hållbarhetsarbete intensifieras kontinuerligt, nya tekniker och processer provas och implementeras för att möta förändrade behov.

– Vi är med i ett flertal projekt med målet att öka återvinningsbarheten, säger Catharina Andersson. Med vår långa erfarenhet har vi mycket att tillföra och vet oftast vad som fungerar i praktiken.